โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6-ม.3 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่ ณ ค่ายลูกเสือ กรุงเทพวันวาน รีสอร์ท หนองจอก ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 61 . กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ ความอดทน ตรงต่อเวลา และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการเสียสละ มีจิตสาธารณะ และมีน้ำใจต่อผู้อื่น นอกจากการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีภายในคาบเรียนปกติแล้ว โรงเรียนยังจัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกการเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่ด้วย ซึ่งโรงเรียนมีการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่ต้องมีความปลอดภัยสูง มีฐานกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการเชิญวิทยากรผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมฐานต่างๆ ที่วิทยากรและคณะครูจัดเตรียมไว้ อย่างสนุกสนานค่ะ

ดูเพิ่มเติม :