โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมการเรียนรู้ STEAM เรื่อง Lertlah O-top Product

ในคาบเรียนนี้ น้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ในรูปแบบ STEAM เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่าน" กิจกรรม Lertlah O-Top Products" ซึ่งในกิจกรรมนี้เด็กๆจะสามารถเชื่อมโยงทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้

S (Science) เด็กๆ ศึกษาข้อมูลเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ สังเกตผักและผลไม้ที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน โดยมีความเห็นตรงกันว่าจะนำ"กล้วย"มาใช้เป็นต้นแบบในการทำ Lertlah O-Top Products

T (Technology) เด็กๆ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์จากกล้วย ขั้นตอนและวิธีการทำกล้วยฉาบ รวมถึงวิธีการทำโมเดลกล้วยราดช็อกโกแลต สกุชชี่กล้วย และพวงกุญแจกล้วย

E (Engineering) เด็กๆได้ออกแบบลักษณะของตัวโมเดลกล้วย สกุชชี่กล้วย และพวงพวงกุญแจกล้วย

A (Art) การออกแบบตกแต่งชิ้นงาน Lertlah O-Top Products เพื่อให้เกิดความสวยงาม การตัดแต่งฟองน้ำสำหรับทำสกุชชี่เป็นรูปทรงกล้วยเพื่อให้เสมือนของจริง

M (Mathematics) น้องๆเรียนรู้หลักคณิตศาสตร์ผ่านการตวงส่วนผสม การวัดความยาว และการตัดชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบเป็นชิ้นงาน Lertlah O-Top Products

การเรียนรู้ในรูปแบบของ STEAM เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กๆ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เชื่อมโยงความรู้ให้สามารถจดจำได้อย่างเข้าใจ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แนะนำหรือสอนผู้อื่นได้ เกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดการเรียนรู้ได้ในอนาคต พร้อมเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :