โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรม Merry Christmas & Sharing is Caring Day

โรงเรียนเลิศหล้าจึงจัดกิจกรรม “Sharing is Caring Day” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน การใหโดยไม่หวังผลตอบแทน รู้จักรักผู้อื่น มีจิตใจเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขซึ่งกิจกรรม นี้นอกจากมุ่งส่งเสริมการเป็นคนดีแล้ว โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการใช้สิ่งของ ฝึกการวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริตโรงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดีมาร่วมบริจาคเพื่อให้คุณครูประจำชั้นและนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำบัญชีสินค้าและตั้งราคาเพื่อจำหน่าย ในลำดับต่อไป ซึ่งเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางโรงเรียนจะนำไปมอบให้กับสถาบันต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม อาทิ มูลนิธิเด็กด้อยโอกาส โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์เป็นต้น โดยท่านผู้ปกครองสามารถมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มากับนักเรียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม :