โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

พิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

พิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

ช่วงเช้าวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 3 รายการ ประกอบด้วย การสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม วิชาประวัติศาสตร์ และการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบห้องพักผู้ป่วยในโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล โดยท่านผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ประธานในพิธี โรงเรียนเลิศหล้าทั้งคุณครูและผู้บริหารขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งขอขอบคุณผู้ปกครองและคณะครูทุกท่านผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกๆ กิจกรรมการแข่งขัน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ เชิญชมภาพและติดตามรายชื่อนักเรียนค่ะ

รายการการรับรางวัล

รายการที่ 1 การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

1 เด็กหญิงพุทธิมา สุรภักดี ป.3/1 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์
2 เด็กหญิงพิมพ์พัดชา ชัยจรีนนท์ ป.3/2 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์
3 เด็กหญิงทักษพร เกิดสวัสดิ์ ป.3/2 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์

รายการที่ 2 การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

1 เด็กชายธัชทฤต ถาวรชีวิน ป.3/1 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11 พร้อมเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท และเหรียญที่ระลึก
2 เด็กหญิงปพิชญา สิงห์อุสาหะ ป.6 ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

รายการที่ 3 ผลการประกวดออกแบบห้องพักผู้ป่วยในโครงการ คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลและผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกนำไปออกแบบให้กับผู้ป่วยจริง
เด็กหญิงเขมจิรา กาญจนินทุ 
เด็กหญิงรวีวรรณ วงศ์พฤกษาสู
เด็กหญิงฮารุกิ คุมะงาอิ

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล
เด็กชายศุภวัฒน์ นิทัศน์ปกรณ์ 
เด็กชายปิยากร ภู่ยอดยิ่ง
เด็กชายภัคพล ขนอม

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล
เด็กหญิงสุพิชชา สมบัติธราวัชร์ 
เด็กหญิงธนัญชนก มณีเนตร
เด็กหญิงพัชราธันย์ สัมมาสติ
เด็กหญิงสรัสวดี ล้อมเล็ก

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลขวัญใจมหาชนพร้อมเงินรางวัล
เด็กหญิงทอฝัน วรบรรพต
เด็กหญิงวรันต์ภรณ์ โอเจริญรัตน์

ดูเพิ่มเติม :