โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมการเรียนรู้ STEAM เรื่องการทำ Mini TV

สอนอย่างไรให้เด็กๆ รู้สึกสนุก ? เป็นคำถามที่ท้าทายครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ สนองต่อความต้องการของเด็กๆ ซึ่งแม่ครูอุ้มได้นำหลักสูตรแกนนำ STEAM มาเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน "Mini TV" ดังนี้

S (Science) เด็กๆได้ศึกษาเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

T (Technology) การสืบค้นข้อมูลเรื่องไฟฟ้า ส่วนประกอบของ TV

E (Engineering) การออกแบบลักษณะโครงสร้างทีวีจากลังกระดาษลัง

A (Art) การทำ Stories-board ฉบับภาษาอังกฤษในหัวข้อนิทานคุณธรรมที่สอดแทรกแง่คิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

M (Mathematics) การวัดขนาดและการตัดชิ้นส่วนต่างๆจากกระดาษลัง เพื่อนำมาประกอบเป็น Mini TV

การนำหลักสูตรแกนนำ STEAM และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้เด็กๆ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์จริงในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เกิดทักษะชีวิต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีแรงบันดาลใจในการต่อยอดการเรียนรู้ พร้อมเติบโตเป็นคน ดี เก่ง และมีความสุขต่อไปในอนาคตค่ะ

ดูเพิ่มเติม :