โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

แข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โมเดลรูปทรงเรขาคณิต ผ่านกระบวนการ STEAM

การเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กๆ จะต้องเชื่อมโยงความรู้ใน 5 ด้านจากหลักสูตรแกนนำ STEAM ที่ได้เรียนไปแล้วมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภายในเวลาที่กำหนด แต่ละทีมต้องประชันความสามารถ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาใช้ความสามัคคีสร้างพลังให้งานสำเร็จและมีคุณภาพ ซึ่งสาระความรู้ที่เด็กๆ ต้องนำมาประยุกต์ใช้มีดังนี้

Science : ความรู้เรื่องแรง แรงลัพธ์กับวัตถุ น้ำหนักของวัตถุ โดยใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกต การทดลอง และการสรุปข้อมูล

Technology : ทักษะในการสืบค้นข้อมูล นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีที่จะนำมาสร้างโมเดลโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต

Engineering : การลงมือทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม ผ่านการออกแบบโครงสร้างโมเดลโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตด้วยการใช้ไม้จิ้มฟัน และดินน้ำมัน การคำนวณน้ำหนักของดินน้ำมันเพื่อออกแบบโมเดลนั้นโจทย์คือโมเดลที่ได้จะต้องมีความแข็งแรง คงทน

Art : เด็กๆสร้างโมเดลรูปทรงเรขาคณิตตามจินตนาการ

Mathematics : เด็กๆ นำความรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตชนิดต่างๆ มาสร้างเป็นโมเดล

นักเรียนลงแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน ใช้เวลาในการแข่งขันกลุ่มละ 20 นาที พอหมดเวลาการแข่งขันคณะกรรมการได้ประเมินผลโดยกำหนดเกณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ ความแข็งแรง ความสามัคคี และการตรงต่อเวลา เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันเด็กๆ ได้เดินชมผลงานซึ่งกันและกัน ให้คำชื่นชมเพื่อนๆ ติดตามภาพบรรยากาศการแข่งขันด้วยกันนะคะ

ดูเพิ่มเติม :