โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 20 คน ที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ถือเป็นการสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนทุกคน สำหรับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อไปค่ะ โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กหญิงณัชชา บุญสิมะ
เด็กหญิงสุทัชชา เตียงพิทยากร
เด็กหญิงดนยวรรณ เมธาวิศาล
เด็กหญิงพลอยชมพู สิรปัญญา
เด็กหญิงธนธีรา เพ็ชร์เหลือง
เด็กหญิงกษิติภู ดิถีเพ็ญ
เด็กชายภานพ ฑิตธิวงษ์
เด็กชายภูริ อินทร์ไกรดี
เด็กชายด้วยเกล้า แก้วรักษ์
เด็กชายพิภู จิตบูรณะชาติ
เด็กชายรัชพล ปรุงพัฒนสกุล
เด็กชายชนพัฒน์ เรืองขจร
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายกิติภัฏ เลิศอิทธิ
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญพจนสุนทร
เด็กชายปุณยวีร์ อรุณสุขสถิต
เด็กหญิงอารียา จิรัฐติกาล
เด็กหญิงอาทิตยา วัฒนสังสุทธิ์
เด็กชายวิภาส จันทราพานิชกุล
เด็กชายธยาน สือวงศ์ประยูร
เด็กหญิงทิพกฤตา กฤตยาเกียรติกุล

ดูเพิ่มเติม :