โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บรรยากาศการเปิดกองและเข้าฐานผจญภัยต่างๆในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นวันที่ 24 ถึง 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเลิศหล้า กิจกรรมนี้เด็กๆได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสมัครสมานสามัคคี ผ่านกิจกรรมฐานผจญภัยต่างๆ โดยมีคณะครูให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และยังได้รู้จักการวางแผนร่วมกับเพื่อนๆได้ฝึกทักษะชีวิตการซื้อของที่ตลาด และนำวัตถุดิบกลับมาเพื่อประกอบอาหารรับประทานร่วมกันในหมู่คณะ เด็กๆสามารถนำประสบการณ์และความรู้จากการเข้าค่ายพักแรมตลอด 3 วัน 2 คืนนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อส่วนรวมต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :