โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Speech Contest 2018

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Speech Contest 2018 ของนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูดต่อหน้าสาธารณชน และฝึกฝนให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอสนับสนุนนักเรียนในการแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการพัฒนาตนเองเพื่อการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ต่อไปค่ะ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงวรรณธริษา เดชสุชน อ.3/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายวีรอรรจน์ ปรางค์บุณยรัตน์ อ.3/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ลือพร้อมชัย อ.3/6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงศรศนันทน์ จิรวารศิริกุล ป.1/5
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงชุติมา ยังยืนยง ป.1/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิงธนิฏฐา มหาคุณ ป.1/1
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายพัชร จิรกิตตยากร ป.2/4
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงจิรัชยา อรรคเจริญวงศ์ ป.2/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายจิรจักร จักรปาณีฤทธิ์ ป.2/3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงปาริษา กาลารา ป.3/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงภิญริญ ปะตาทายัง ป.3/3
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายเทวัญ แชตเตอร์จิ ป.3/4

ดูเพิ่มเติม :