โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn are PLEARN ไปกับการทดลองเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง

การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักการ "Play and Learn are PLEARN" เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ของเด็กๆผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนานด้วยการลงมือปฏิบัติ นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านวิชาการ ความเพลิดเพลิน และทักษะชีวิตควบคู่กันไป โดยในวิชา Science ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรนานาชาติ ครูชาวต่างประเทศจัดการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง ศึกษาโครงสร้างอวัยวะภายในของปลา ซึ่งเด็กๆต่างชวนกันตั้งสมมติฐานว่า "ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร ?" และ "อวัยวะใดมีส่วนช่วยในการดำรงชีวิต ?" หลังจากนั้นก็ทำการทดลองโดยสำรวจอวัยวะของปลา รวมไปถึงศึกษาหน้าที่การทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ กิจกรรมนี้ช่วยเปิดโลกทัศน์และเชื่อมโยงสาระความรู้ทางวิชาการกับประสบการณ์จริง เด็กๆจะเกิดการเรียนรู้สามารถจดจำเรื่องที่เรียนได้ เข้าใจเนื้อหานำไปใช้สอนผู้อื่นเป็น และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :