โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Saturday Classes and Activities ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์

จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes and Activities ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในหัวข้อ "Amazing Animals and Fun Activities" พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด ผ่านการเรียนรู้แนวบูรณาการรูปแบบ "Play and Learn is PLEARN" จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา เน้นเนื้อหาวิชาการโดยใช้หลักสูตรแกนนำ "STEAM" ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความถนัดของตนเองสู่การต่อยอดการเรียนรู้เพื่ออนาคตที่มีเป้าหมาย และสนุกสนานไปกับ "กิจกรรมเกมกีฬาเพื่อกายและใจที่แข็งแรง" โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้นำเอาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องของสัตว์ต่างๆที่ได้จากกิจกรรม "Saturday Classes and Activities" มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง เช่น การเดินศึกษาชมสัตว์นานาพันธุ์ ให้อาหารยีราฟและนกแก้ว พร้อมกับชมการแสดงจากสัตว์แสนรู้ลิงอุรังอุตัง สิงโตทะเล ช้าง และปลาโลมา โรงเรียนเลิศหล้ามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยใช้เวลาช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ แล้วพบกับกิจกรรมการเรียนรู้สนุกๆ สร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพด้านการคิดในกิจกรรม Lertlah April Camp 2019 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคมถึง 26 เมษายน 2562 นะคะ

ดูเพิ่มเติม :