โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2562 การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายนั้นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านและโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง ข้อมูลที่ได้จะนำมาวางแผนในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เติบโตเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 โดยครูประจำชั้นทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติได้จัดเวลาช่วงปิดภาคเรียนไปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้าน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในขณะอยู่บ้าน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และให้ข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับการเยี่ยมบ้านอย่างเป็นกัลยาณมิตร คุณครูทุกท่านมีความประทับใจ รู้สึกอบอุ่น เป็นอย่างยิ่งค่ะ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ที่ Email : lertlahphetkasem@gmail.com / information@lertlah.com หรือ ท่านผู้อำนวยการ Seriparn@gmail.com Face Book : Lertlah School Phetkasem Website : www.lertlah.com Telephone : 02-8099081 ถึง 5

ดูเพิ่มเติม :