Lertlah School Kanchanapisek Road

การจัดสอบวัดระดับอายุทางคณิตศาสตร์

การจัดสอบวัดระดับอายุทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดทดสอบวัดระดับอายุทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3 โดยการใช้แบบทดสอบจากสถาบัน Oxford University Press ซึ่งเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยเด็กๆ จะได้ทดสอบความรู้ 3ด้าน ด้วยกัน ดังนี้ ทักษะการคำนวณ (+ - x Calculation Skills), ความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense), การนับ (Counting) การจัดการทดสอบดังกล่าว เป็นการวัดและประเมิลผลนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล ทำให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน รวมถึงผู้ปกครอง ในการร่วมมือ พัฒนา ส่งเสริมเสริม และสนับสนุนนักเรียนต่อไปค่ะ

More :