Lertlah School Phetkasem Road

งานพัฒนาอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนเลิศหล้า ประจำปีการศึกษา 2563

งานพัฒนาอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนเลิศหล้า ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเลิศหล้าจัดให้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และการทำงานของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีการศึกษา รวมทั้งซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง และอัพเดทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน อาทิ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา เครื่องเรียน ฯลฯ ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนกลับสู่การเรียนในภาคเรียนใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ นอกจากนี้ เพื่อปกป้องให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 นี้โรงเรียนยังได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อาทิ การเพิ่มศักยภาพ ของระบบระบายอากาศภายในห้องเรียนทุกห้อง ด้วยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศและเครื่องฟอกอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต โดยโรงเรียนได้ทำการติดตั้งหลอดไฟ UVC ในทุกห้องเรียน และกำหนดเวลาทำงานของหลอดไฟ เพื่อฆ่าเชื้อเป็นประจำในตอนเย็นของทุกๆวัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนค่ะ โรงเรียนมีภาพบรรยากาศการดำเนินงานพัฒนาอาคารสถานที่มาฝากผู้ปกครองและนักเรียนในวันนี้ค่ะ ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ แล้วพบกันในวันเปิดเทอมนะคะ

More :