Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์

ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่2/2 ในวันนี้แม่ครูได้สอน เรื่อง สัญญากรณ์ เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์พื้นฐานเลขโดดสัญลักษณ์เชิงฟังก์ชั่น ตัวแปร และสมการซึ่งจะถูกนำมาใช้กับชุดตัวเลขที่มีจุดทศนิยมเป็นจำนวนมาก เด็กๆ ต่างตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการตอบคำถามกับแม่ครูเป็นอย่างดี ถือเป็นการทดสอบความเข้าใจและความกล้าแสดงออกของเด็กๆ ค่ะ

More :