Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาพบรรยากาศการเรียนดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/5

สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/5 โดยในวันนี้แม่ครูได้สอน เรื่อง การปรบมือเข้าจังหวะประกอบบทเพลง ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเล่นเครื่องดนตรี โดยเด็กๆ ได้ลองปรบมือเข้าจังหวะประกอบบทเพลง เลิศหล้า New normal เมื่อเด็กๆ สามารถปรบมือเข้าจังหวะได้อย่างพร้อมเพรียงกับบทเพลงแล้ว แม่ครูได้นำเครื่องดนตรีคาสทาเน็ต มาให้เด็กๆ ได้ลองเคาะตามจังหวะแทนการปรบมือตามลำดับ นอกจากสาระการเรียนรู้ในวิชาดนตรีที่นักเรียนได้รับแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID- 19 จากบทเพลง เลิศหล้า New Normal อีกด้วยค่ะ

More :