Lertlah School Kanchanapisek Road

วิชาลูกเสือ-เนตรนารี

วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมและมัธยม ในสัปดาห์นี้เป็นการบูรณาการทักษะและประสบการณ์ชีวิต เข้ากับโครงการ Zero bullying ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การยอมรับความแตกต่างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานของสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น อาทิการยกตัวอย่างบทบาทสมมติ การชมคลิป VDO สิทธิและหน้าที่ของตนเองเป็นต้น นอกจากนี้ยังให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในการรู้จักการแก้ไขปัญหาร่วมกันยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น บนพื้นฐานของสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีค่ะ

More :