Lertlah School Kanchanapisek Road

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้จัดประชุมคณะครู และบุคลากรเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู ถึงนโยบาย และเป้าหมายต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการนำหลักธรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน อาทิ อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 และน้อมนำหลักการทรงงาน ตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และแนวคิดการพัฒนาการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PDCA) มาเป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะครู
ซึ่งขณะนี้พ่อครู แม่ครู ทุกท่าน กำลังเตรียมดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคารสถานที่ หลักสูตรการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับคณะกรรมการ ที่จะเข้ามาตรวจประเมินโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นี้ค่ะ
More :