Lertlah School Phetkasem Road

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

โรงเรียนเลิศหล้ามีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณะครู และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และให้โรงเรียนเป็นสถานที่ แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โรงเรียนจึงได้กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากร มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา
สำหรับในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ และชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เข้ามาให้บริการดังกล่าว แก่บุคลากรโรงเรียนเลิศหล้า เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน ผู้มีส่วนรับผิดชอบให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดีอีกครั้งหนึ่ง รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ
More :