Lertlah School Phetkasem Road

ทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และปลูกฝังให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ติดตัว เป็นทักษะสำหรับการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป


						


						<div class= More :