Lertlah School Phetkasem Road

Safely Get Out of the Car

โรงเรียนเลิศหล้าให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดูแลช่วยเหลือตนเองได้เมื่อยามจำเป็น
โดยเมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม "วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์" (Safely Get Out of the Car) ขึ้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการจำลองสถานการณ์เมื่อนักเรียนติดอยู่ในรถยนต์ เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนทักษะและเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเอง อาทิ รู้จักปุ่มไฟฉุกเฉิน ฝึกกดแตรในรถยนต์เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เรียนรู้การปลดล็อคประตูรถ ความปลอดภัยในการโดยสาร ขึ้น-ลงรถยนต์ ฯลฯ
More :