Lertlah School Phetkasem Road

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเลิศหล้าให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรครูให้เต็มศักยภาพเพื่อคุณภาพทางการศึกษา และได้จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรครูเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและนอกสถานที่
ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2566 ที่กำลังจะมาถึง โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2566 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้” โดย อาจารย์ โกมินทร์ สังคะนอง ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนเลิศหล้า โดยมีอาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และร่วมอบรมกับคณะครูในกิจกรรมทั้งสามวัน
วิทยากรทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก การวัดและประเมินผล ฯลฯ รวมทั้งสอดแทรกแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้คุณครูได้สาธิตการสอนและร่วมประเมิน รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมอันประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
More :