Lertlah School Phetkasem Road

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูสู่มืออาชีพ (ปฐมวัย)

ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 นี้ ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย ร่วมกับ อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2566
นอกจากนี้ เพื่อให้ความรู้และเพื่อฝึกฝนทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากรระดับปฐมวัย โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูสู่มืออาชีพ” ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้บูรณาการแบบเลิศหล้า” เมื่อวันที่ 20 -21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนเลิศหล้า โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตรนวมินทร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมทั้งสองวันนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชมน เกิดผล มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะครูได้นำไปปรับใช้ เพื่อดูแลและพัฒนาเด็กๆระดับชั้นปฐมวัยของเราให้เต็มศักยภาพต่อไปค่ะ
More :