Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมบูรณาการต่างๆ เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอีกด้วยค่ะ
โดยคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนมากมาย อาทิ
กิจกรรมการทดสอบความรู้สึก, การปรุงรส, กิจกรรมความสูงของฉัน,
กิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยิน ฯลฯ
คุณครูขอนำภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านดังนี้นะคะ
More :