Lertlah School Phetkasem Road

บรรยากาศการเรียนรู้วิชา Coding และชมรม Coding

เป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของการเรียนวิชา Coding ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ การลำดับความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเลิศหล้ามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดดเด่นด้านภาษา และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จึงได้จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมทั้งบูรณาการวิชา Coding เข้าสู่บทเรียน รวมทั้งมีการจัดชมรม Coding สำหรับนักเรียนที่สนใจ ได้เลือกเรียนตามความถนัดอีกด้วยค่ะ
วันนี้คุณครูขอนำภาพบรรยากาศการเรียนรู้วิชา Coding และชมรม Coding มาฝากทุกท่านดังนี้นะคะ
More :