Lertlah School Phetkasem Road

งานพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเลิศหล้า ประจำปีการศึกษา 2566

งานพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเลิศหล้า ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเลิศหล้าจัดให้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และการทำงานของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีการศึกษา รวมทั้งซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง และอัพเดทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน อาทิ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา เครื่องเรียน ฯลฯ ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนกลับสู่การเรียนในภาคเรียนใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ
คุณครูมีภาพบรรยากาศการดำเนินงานมาฝากทุกท่านดังนี้ค่ะ
More :