หลักสูตรนานาชาติ International Program

โรงเรียนเลิศหล้าจัดหลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในระดับสากลภายใต้วัฒนธรรมไทย และมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( English Program) และ หลักสูตรนานาชาติ ( International Program )

ในการนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคนิคการสอน “English Immersion Methodology” ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงเหมาะกับบริบทชุมชน สังคม ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เป็นพื้นฐานที่ดีทางการศึกษา สามารถนำไปใช้สื่อสาร ทำงานประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ตลอดเวลามากกว่า 24 ปี ของโรงเรียนเลิศหล้า ที่ผู้บริหารเอาใจใส่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
Native Speakers อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทุกๆ ภาคเรียน นำสื่อนวัตกรรมการสอนที่มีระบบ มาตรฐานเข้มข้นมาสอนประสบความสำเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
อาทิ สื่อเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อ “GrapeSEED English Communication Solution” ที่ทำให้เด็กๆ ตั้งแต่ 2 ขวบพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยสำเนียงที่ชัดเจน
น่าอัศจรรย์ต่อผู้ปกครองและคุณครูอย่างเห็นข้อแตกต่างได้ชัด และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรของโรงเรียนเป็นที่กล่าวขวัญ รวมถึงบอกต่อปากต่อปาก
และมีนักเรียนมาสมัครเรียนในอัตราทีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

หลักสูตรนานาชาติ International Program มุ่งเน้นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (เรียนโดยใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษ 80%) สอนโดยคุณครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (ครูชาวต่างประเทศ เจ้าของภาษาเป็นครูประจำชั้น Native Speakers) จำนวนนักเรียนระดับอนุบาล ไม่เกิน 16 คน/ห้อง ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน 18 คน/ห้อง คุณครูประจำชั้นเป็นคุณครูไทย 1 ท่าน / ครูชาวต่างประเทศ 1 ท่าน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยคุณครูที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีแบบรายบุคคล ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศทุกห้อง รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

นวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่
“ GrapeSEED English Communication Solution ”

โรงเรียนเลิศหล้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยนำหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการสอน “GrapeSEED English Communication Solution” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา Native English Speaker ด้วยบทเรียนถึง 40 Unit นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย นักเรียนจะได้ใช้สื่อการเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้เสมือนเจ้าของภาษา

  • ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาลศึกษาปีที่ 3 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 1.8 ขวบ – 3 ขวบ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในอัตราส่วน 50 : 50 ของเวลาเรียน
  • ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ