เป้าหมาย

เป้าหมาย

 • ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีความสามารถทางการเรียน
  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
 • ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รักการเรียนรู้
  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู้และความบันเทิง
 • ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  ในการเรียนรู้และสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย
 • ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
  อันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ
 • ผู้เรียนมีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
  และรักการมาโรงเรียน
 • ผู้เรียนเห็นคุณค่า ความสำคัญ และร่วมมือกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย
  และประเพณีวัฒนธรรมอื่นให้เป็นมรดกของชาติสืบไป
 • ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์
 • โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการจัดการศึกษา
 • โรงเรียนจัดการเรียนการสอน English Program ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 • โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
 • ครูมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ
 • ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 • โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ
 • โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
 • ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน และบ้าน มีการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน