เป้าหมาย

เป้าหมาย

 • ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเต็มศักยภาพ
 • ผู้เรียนมีความสามารถและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง
 • ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
 • ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ผู้เรียนมีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และรักการมาโรงเรียน
 • ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม และยอมรับวัฒนธรรมอื่น
 • ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 • โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม สนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 • ครูเป็นครูมืออาชีพและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • โรงเรียนให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีอาคารสถานที่ที่มั่นคงแข็งแรง สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
 • โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 • เด็กดีศรีเลิศหล้า
 • เด็กเลิศหล้า พูดจาอ่อนหวาน สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
 • เด็กเลิศหล้า พูดจาอ่อนโยน ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
 • เด็กเลิศหล้า พูดจาอ่อนน้อม ขอโทษครับ / ขอโทษค่ะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สื่อภาษาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี
 • สื่อภาษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักความเป็นไทยและใส่ใจวัฒนธรรมสากล ใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี หมายถึง นักเรียนใฝ่เรียนรู้ รักการค้นคว้า รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการทำงานได้เหมาะสมตามวัย