เป้าหมาย

เป้าหมาย

 • จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและส่งเสริมการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
 • จัดระบบกำกับติดตามและประเมินในการดำเนินงานต่างๆ ปฏิบัติได้
  อย่างมีคุณภาพสูงสุด
 • โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท สนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 • สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 • จัดระบบการบริหารด้านธุรการให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สูงสุด
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบันต่อ
  การปฏิบัติงานและการจัดการเรียน การสอน
 • จัดระบบการรักษาดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
 • โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 • พัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไกลสู่สากล
 • พัฒนาระบบการศึกษา การอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ
 • สร้างบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตร โดยอยู่บนหลักการของเหตุผล เพื่อปลูกฝังบุคลากรให้มีความ รักและผูกพันต่อองค์กร
 • พัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีม และระบบการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • แสวงหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 • ครูปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีสุนทรียภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
 • ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะ
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 • ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 • ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนเต็มศักยภาพ
 • นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติได้รับประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
 • สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามอัจฉริยภาพของนักเรียน
 • สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านภาษา วิชาการ เทคโนโลยี สู่การแข่งขันทั้งภายใน และภายนอก
 • จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้
  และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • นักเรียนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ
 • การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด วางแผน และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
 • จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สามารถพัฒนาในสังคมแห่งการเรียนรู้
 • การจัดระบบความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 • สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด