หลักสูตรระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเลิศหล้า ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ที่ต้องการมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล สามารถดำรงตนอยู่กับวัฒนธรรมไทย และศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดสัดส่วนของเวลาเรียนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่ากับ 50:50
จัดให้ครูชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ดำเนินการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ
ของนักเรียน

ข้อมูลสมัครนักเรียน การเปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

เอกสารรับสมัครระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
 • สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน (ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือ
  เดินทางของนักเรียน พร้อมของบิดาและมารดา)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หรือรูปโปสการ์ดหน้าชัดเจน
 • รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4x6 นิ้ว
  จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล นักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)
 • เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับเด็กมาอุปการะ
  อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)
 • สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 • หลักฐานการศึกษา (กรณีย้ายโรงเรียน)
  ปพ.1 (สำเนา) , ปพ.4 (สำเนา) , ปพ.6 (สำเนา), ปพ.7 (ใบรับรอง
  ผลการศึกษา) , ปพ.8 (ระเบียนสะสม) , ปพ.9 (ผลการเรียนรู้รายวิชา)