อาคารและสถานที่

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าจัดอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เน้นความสะอาด สวยงาม ทันสมัย มีความปลอดภัยสูงสุด จัดระบบโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องเรียน มีชุดอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควันภายในอาคารเรียน เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติภัย และจัดให้มีกิจกรรมซ้อมอุบัติภัยทุกภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟ ตลอดจนจัดแม่บ้านทำความสะอาดทุกชั้นของอาคารเรียน

การจัดอาคารสถานที่เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ของนักเรียน มีดังนี้

ห้องประกอบการเรียน

เป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติในกลุ่มสาระหรือรายวิชาต่างๆ อาทิ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง iPad ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องโภชนาการ และห้องศิลปะ

ห้องส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า

ห้องส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล อ่านหนังสือตามความสนใจ มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ iPad สำหรับเป็นสื่ออุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น อาทิ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง iPad และห้องคอมพิวเตอร์

ห้องฝึกทักษะทางภาษา

เป็นห้องสำหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยสื่อ GrapeSEED English Communication Solution

สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาในร่ม

จัดพื้นที่ให้นักเรียนได้วิ่งเล่นและเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ อาทิ สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล ยิมเนเซียมอเนกประสงค์ สระว่ายน้ำ

ห้องเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

เป็นห้องทำกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย อาทิ balloon room และ playland room