วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม มีระบบการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอน English Program มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพอนามัยที่ดี เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

พันธกิจ

 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
  ค่านิยมอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี
  มีสุนทรียภาพ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และรักการมาโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและร่วมมือกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและประเพณีวัฒนธรรมอื่น
 • จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
  สิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์
 • พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอน English Program ให้มีคุณภาพเป็นที่
  ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
 • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และตอบสนอง
  ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
 • สรรหาและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ได้
  เต็มศักยภาพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
  การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • พัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
 • พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง