วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เป็นแบบอย่างของสังคมที่น่าอยู่
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความกล้า

คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้และการแบ่งปัน
มีมารยาทอย่างไทย กล้าแสดงออก มีความรู้ทางวิชาการระดับสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข

พันธกิจ

 • จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2559 - 2563 เพื่อบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 • สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะของสังคมที่น่าอยู่
 • พัฒนาหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์และได้มาตรฐานสากล โดยเชื่อมโยงกับ
  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนทีมบริหารให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และกล้าตัดสินใจในการสั่งการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นต้นแบบของผู้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความกล้า ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 • สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออก ตลอดจนช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ ความสามารถ สู่สังคมและชุมชน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
  หลากหลายและทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
 • สนับสนุนให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 • จัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนให้ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขและน่าอยู่