เป้าหมาย

เป้าหมาย

 • โรงเรียนเป็นองค์กรต้นแบบของการจัดการศึกษาระดับสากล
 • โรงเรียนจะพัฒนาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ครู หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
  แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากการประเมินขององค์กรภายนอกและสังคม
 • ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 • นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความกล้า ตามอัตลักษณ์แบบเลิศหล้า
  • นักเรียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้และการแบ่งปัน มีมารยาทอย่างไทย
  • นักเรียนเป็นคนเก่งและกล้าแสดงออก มีความรู้ทางวิชาการระดับสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้
   ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นแบบอย่างของสังคมที่น่าอยู่ และมีความสุข
 • โรงเรียนเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ รวมถึงแบ่งปันความรู้ให้แก่สังคมและชุมชน