Career Opportunity

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

Detail

ปฏิบัติงานสอนวิชาคอมพิวเตอร์

Qualification

1. เพศชาย / เพศหญิง
2. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโททางด้านโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
3. มีความรักในการประกอบอาชีพครู
4. มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
6. สามารถใช้โปรแกรมส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้ได้ในระดับเชี่ยวชาญ และถ่ายทอดสอนให้นักเรียนเข้าใจได้
6.1 Microsoft Office
6.2 Adobe Photoshop
6.3 Adobe Illustrator
และโปรแกรมอื่นๆ

Quantity

1 Position

Application Form

Attachment File

* File size is less than 2 MB and can be attached. jpg or .pdf

Captcha image

Click to change code
* Please fill out all fiekd with appearance of this symbol.