ร่วมงานกับเรา

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของงาน

ปฏิบัติงานสอนวิชาคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย / เพศหญิง
2. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโททางด้านโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
3. มีความรักในการประกอบอาชีพครู
4. มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
6. สามารถใช้โปรแกรมส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้ได้ในระดับเชี่ยวชาญ และถ่ายทอดสอนให้นักเรียนเข้าใจได้
6.1 Microsoft Office
6.2 Adobe Photoshop
6.3 Adobe Illustrator
และโปรแกรมอื่นๆ

จำนวน

1 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง