คำขวัญ ปรัชญา และนโยบาย

คำขวัญ

เลิศล้ำคุณธรรม เลิศหล้าวิชาการ

ปรัชญาโรงเรียน

“โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์” มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านคุณธรรมและวิชาการ โดยการประสานความรัก ความเข้าใจ และความร่วมมือ ระหว่างคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างมั่นคงสม่ำเสมอ

นโยบาย

  • มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม
  • มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความอดทนขยันหมั่นเพียร และสามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
  • มุ่งดูแลและเอาใจใส่ให้นักเรียนทุกคน มีร่างกายแข็งแรง เติบโตตามวัยด้วยอาหาร การออกกำลังกาย
    การพัฒนาต่างๆ อย่างเต็มที่