เกี่ยวกับโรงเรียน

" โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์
การจัดการศึกษา มากกว่า 20 ปี "

เพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ภาคบังคับพื้นฐาน 9 ปี คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยอยู่บนหลักการของปัจจัย และกระบวนการที่ถูกต้อง หรือสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จัดการศึกษาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้ปัญญา ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขบน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพราะผู้บริหารมีความเชื่อในปรัชญาการศึกษาที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา