โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

“เด็กดี และ เด็กเก่ง ศรีเลิศหล้า” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเลิศหล้าจัดให้มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร “เด็กดี และ เด็กเก่ง ศรีเลิศหล้า” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของคนดี และคนเก่งตามแบบฉบับเลิศหล้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดี และขยันหมั่นเพียรต่อไป ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดี และ เด็กเก่ง ศรีเลิศหล้า” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทุกคน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 เด็กชายวีรวัชร์ อำพันธ์รัตน เตรียมอนุบาล 
2 เด็กหญิงปุญญิศา พนาเชวง อนุบาล 1/1 
3 เด็กชายกษิดิ์เดช กุลศิริ อนุบาล 1/2 
4 เด็กหญิงพีชญาภา สติดีนิติวงศ์ อนุบาล 2/1 
5 เด็กหญิงพรรณภัทร พงศ์ศิริวิลาศ อนุบาล 2/2 
6 เด็กหญิงพิชฌาภัช จันทร์ชิดฟ้า อนุบาล 3/1 
7 เด็กชายชุติเดช ศุภการนิมิต อนุบาล 3/2 
8 เด็กชายวีรากร ลี ประถมศึกษาปีที่ 1 
9 เด็กหญิงลลิณดา จงประสิทธิผล ประถมศึกษาปีที่ 2/1 
10 เด็กชายธัญธนา ศรัณย์ชล ประถมศึกษาปีที่ 2/2 
11 เด็กหญิงลภัสสินี ศิริดำรงค์ศักดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1 
12 เด็กหญิงเทมิกา ถาวรชีวิน ประถมศึกษาปีที่ 3/2 
13 เด็กชายอภิชพัฒน์ เต็มบุญศรัณย์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1 
14 เด็กชายวิชญนันท์ สิทธิธีรรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4/2 
15 เด็กหญิงธนัญชนก มณีเนตร ประถมศึกษาปีที่ 5 
16 เด็กหญิงณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรนานาชาติ

1 เด็กหญิง รภัทร ดิษกุลนรภัทร K1/1 
2 เด็กหญิงปุญญ์ โอภาสตั้งตระกูล K2/1 
3 เด็กชาย พชร ไช่ K2/2 
4 เด็กชาย พีรวีย์ เชวงชุติโชติ K3/1 
5 เด็กชาย ธีทัต วิรัตนโภคิน K3/2 
6 เด็กหญิงปัทมนันท์ นันทพงศ์โภคิน P1 
7 เด็กหญิงญาชิตา อิงค์สาธิต P2/1 
8 เด็กหญิงวีมพ์วิภา รัตนาไพบูลย์ P2/2 
9 เด็กหญิงพลอยปภัส กิจวัชรวรเวทย์ P3 
10 เด็กชายนรภัทร พรรณฤทธิอุดม P4 
11 เด็กหญิงสุรภา อิงควรเศรษฐ์ P5/1 
12 เด็กหญิงธนภรณ์ จีวรศิลป์ P5/2 
13 เด็กหญิงพิชชา รังษีกุลพิพัฒน์ P6 
14 เด็กหญิงนวกช ยูวะนิยม M1 
15 เด็กหญิงกชกร ทรายทอง M2 
16 เด็กชายศิรวิชญ์ นาคะพงศ์ M3

ดูเพิ่มเติม :