โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ข่าวการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนเลิศหล้าร่วมกับสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย นำโดยทันตแพทย์หญิง วิภาพร ล้อมสิริอุดม ได้นำคณะมาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 6 ตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม คณะแพทย์ผู้ตรวจรวมทั้งคุณครูได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยในการนี้คณะแพทย์ผู้ตรวจได้กล่าวชมนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า โดยคุณหมอระบุว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพฟันที่ดี แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการดูแลรักษา 
โรงเรียนขอขอบคุณคณะแพทย์ คุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนให้กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ โอกาสนี้ 
สำหรับผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันในครั้งนี้ โรงเรียนจะนำส่งรายงานผลให้แก่นักเรียนที่ควรได้รับการตรวจรักษาสุขภาพฟันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีนักเรียนควรได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน หรือเคลือบฟลูออไรด์เจล หรือวาร์นิชตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี นักเรียนจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีการนอกเหนือจากนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทั้งนี้โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อสถานบริการทันตกรรมที่ท่านสามารถนำนักเรียนไปรับบริการดังกลา่วได้ในโอกาสต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :