โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

Reading Test การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ระดับชั้น ป.1

Reading Test การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ระดับชั้น ป.1

บรรยากาศ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัด ณ วันที่ 12 ก.พ. 63 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การจัดการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงได้จัดทำโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ นำสู่ผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน การประเมินดังกล่าวสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบ และรายสังกัดต่อไป

ดูเพิ่มเติม :