โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

การจัดรูปแบบห้องเรียน เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดรูปแบบห้องเรียนและการปรับชั่วโมงการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดทำการเรียนการสอน โดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถจัดได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของตนภายใต้ข้อกำหนดที่วางไว้ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

       โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้ทำการจัดรูปแบบที่มีความเหมาะสมตามแนวทางของโรงเรียน กล่าวคือ สามารถจัดจำนวนนักเรียน ไม่เกินห้องละ 25 คน (ขนาดพื้นที่ห้องเรียน 8x8 เมตร) โดยสามารถเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนได้สูงสุดถึง 1.40 เมตร (ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร) โดยจัดเพิ่มห้องเรียนให้มากขึ้นเพื่อกระจายจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น จัดคุณครูเข้าดูแลในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนนักเรียน ทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกวันตามปกติ ไม่ทำการสอนแบบวันเว้นวันดังเช่นที่ทำกันอยู่ในบางโรงเรียน

       สำหรับการจัดเพิ่มห้องเรียนกะทันหัน อาจส่งผลกระทบในบางวิชา เช่น  Physical education (PE) , Computer ที่อาจมีชั่วโมงการเรียนลดลงบ้างเพื่อให้สามารถจัดคุณครูชาวต่างประเทศเข้าสอนในวืชาหลักได้ครบถ้วนทุกวิชา อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังคงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ผู้ปกครอง คุณครูและบุคลากรของโรงเรียน ยังต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการเว้นระยะห่างและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงเรียน รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้กำหนดไปในเบื้องต้นและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบไปแล้วอีกด้วย

       ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ รับฟังข้อมูลและวิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างมีสติและมีเหตุผล โปรดอดทนและเดินหน้าไปพร้อมกับการปฏิบัติการและวิถีหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ดูแลตนเองและสังคม

#ร่วมมือ ใส่ใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน

#ด้วยรักและผูกพัน

 

https://www.facebook.com/LertlahKasetnawamin/posts/2778367695619592?__tn__=-R

 

https://www.facebook.com/pg/LertlahKasetnawamin/photos/?tab=album&album_id=2729740253815670

 

ดูเพิ่มเติม :