โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Speech Contest 2020

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Speech Contest 2020 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูดต่อหน้าสาธารณชน และฝึกฝนให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิด และกล้าที่จะพัฒนาตนเอง ในความสามารถด้านต่างๆ ต่อไปอีกค่ะ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติม :