โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

งดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก งดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้