โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมการบูรณาการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ภายใต้ชื่อ “กตัญญูกตเวที ร่วมทำความดี ตอบแทนพระคุณ” โดยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมสำคัญต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังจัดได้กิจกรรมทางศาสนาขึ้น โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 3 รูป จากวัดนาคปรก เพื่อถวายเครื่องไทยธรรมเป็นพระราชกุศล และถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีความตระหนัก กตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด จึงให้นักเรียนทุกคนร่วมกันตั้งปณิธานในการทำความดีต่อผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ

ดูเพิ่มเติม :