โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

มอบปฏิทิน ปี 2564

ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่นี้ คณะผู้บริหารและคณะครู ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอำนวยพรให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคน ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัยต่าง ๆ เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ   คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ  

        เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า จัดทำปฏิทินปีใหม่ 2564 “เด็กไทย เด็กดี ศรีเลิศหล้า” โดยมีภาพ สื่อถึง การส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน ระลึกรู้ถึงการมีความเจริญทางจิตใจ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนยึดถือเป็นแนวทางพัฒนาและปฏิบัติตนที่ยั่งยืน

        กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ขอส่งมอบปฏิทิน ปี 2564 เพื่อเป็นของขวัญและส่งความสุขในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564 

ดูเพิ่มเติม :