โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ 


สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในกรุงเทพมหานครยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  จนทำให้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีประกาศให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จึงประกาศให้เลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษ จากกำหนดเดิม วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564  โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ในภายหลัง 
ในช่วงการหยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังดังกล่าว ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้นักเรียนพักอยู่บ้าน งดการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ดูเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลด