โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 - วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริเวณเขตพื้นที่ย่านตลาดบางแค
พบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มมากขึ้นเป็นจํานวนมาก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน สังเกตอาการบุตรหลานและบุคคล
ในครอบครัวอย่างใกล้ชิด และไม่ไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ

ดูเพิ่มเติม :