โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2564