โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมสร้างเสริมสายใยระหว่างบ้านและโรงเรียน

ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดกิจกรรม“สร้างเสริมสายใยระหว่างบ้านและโรงเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ส.ค.-3 ก.ย. 64 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจำชั้น สอบถามถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนในช่วงการเรียนที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอนต่อไป

ดูเพิ่มเติม :